۲۲

دیتیل اجرایی آلومینیوم کامپوزیت

کامپوزیت پنل عموما با دو روش در ایران نصب می شود که عبارتند از :