اصول کلی در طراحی نمای ساختمان

اصول کلی در طراحی نمای ساختمان و تحلیل ایده های طراحی نما لادن مصطفی زاده کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، کارشناس معماری نمای ساختمان باید به […]

اصول و قواعد طراحی و ترکیب بندی نما

اصول و قواعد طراحی و ترکیب­بندی نما نویسنده : لادن مصطفی زاده کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، کارشناس معماری تناسبات[۱]: منظور از تناسب نما، نسبت میان […]

تحلیلی بر طراحی نماهای معماری و شهری

تحلیلی بر طراحی نماهای معماری و شهری لادن مصطفی زاده کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، کارشناس معماری مقدمه رشد سریع جمعیت و گرایش مردم به شهرنشینی، […]