شیشه
استفاده از شیشه بعنوان یک متریال جزء لاینفک هر ساختمان محسوب می گردد. با ظهور شیشه های رفلکس استفاده از این نوع شیشه ها در نمای ساختمان های مرتفع و برجها امروزه بسیار متداول گشته است. استفاده از نماهای شیشه ای علاوه بر زیبائی امکان استفاده از حداکثر روشنایی روز را فراهم می نماید. همچنین استفاده از شیشه های ۲ یا ۳ جداره یک لایه عایق صوتی و حرارتی بسیار مناسب را ایجاد میکند. استفاده از این نماهای مدرن سبب گردیده که دیتیل های نصب متفاوت نیز طراحی گردد که از آن جمله شیشه های فریم لس و نماهای لامل(Face Cap) می باشد.
محاسن و معا یب نمای شیشه در نما:
عایق صوت و حرارت
نمای شیشه هیچ گونه عایق صوتی و حرارتی نداشته و به خاطر برخورداری از شفافیت و ضخامت کم در  بههدررفتآننیزکمکشایانیمینماید.ضمنادرشرایطیکهازنمایشیشهایدوجدارهاستفادهشودمیتوانآنرا جزءعایقهای صوتی و حرارتی به حساب آورد که در این مورد نباید از هزینه گزاف آن غافل بود.

صرفه اقتصادی
صرفه اقتصاذی نمای شیشه نسبت به دیگر نماهای متداول در صنعت ساختمان هم به صرفه بوده و هم عکس آن.به صرفه نبودن نمای شیشه از این جهت عنوان میشود که هزینه دوجداره نمودن نمای شیشه ای بسیار زیاد بوده و بحث ریالی آن قابل قبول برای سازندگان ساختمان نمی باشد .

دوام:
دوام نمای شیشه ای از این جهت که در مقابل ضربه وشرایط جوی شکننده بوده،  پایین می باشد و همچنین در هنگام زلزله به دلیل تکانهای شدید و خرد شدن شیشه و سقوط آن از ارتفاع بسیار خطر ناک است و می تواند صدمات جبران ناپذیری را وارد نماید.به همین علت نمی توان با خیالی آسوده از آن جهت نما استفاده نمود.

تنوع طرح:
طرح و مدل خاص شیشه به دلیل تک فرم بودن آن ، شیشه را در زمره مصالحی قرار داده که تنوع نداشته و نمی توان از نظر تنوع طرح از آن برای زیبایی ساختمان سود برد.

جرم پذیری:
نمای شیشه به دلیل شفافیتی که دارد ذرات معلق در هوا را بخود گرفته و در حین اینکه نمای زیبا و شکیلی دارد به دلیل جذب ذرات در هوا زیبایی خود را به سرعت از دست می دهد.

سرعت اجرا:
سرعت اجرا در نصب نمای شیشه به نسبت مصالح نوین دیگر در نمای ساختمان همپایه بوده و می توان آن را از جمله نماهای با سرعت اجرای نسبتا خوب به حساب آورد.

وزن:
نمای شیشه ای در ساختمان بار مرده را نسبت به مصالح سنتی و همچینین مصالح نوین کاسته و در گروه نماهای با وزن کم قرار میگیرد که می توان این مورد را از ارزشهای بارز نمای شیشه ای دانست.

تنوع رنگ:
نمای شیشه ای از تنوع رنگی خوبی برخوردار نمی باشد و به همین دلیل قابل رقابت با دیگر نما های نوین نمی باشد.

آتشسوزی:
آتش سوزی یکی از عواملی می باشد که برای نمای شیشه ای تهدید به حسا ب می آید از این جهت که آتش سبب  انبساطوانقباض شیشهگردیدهواینعملباعثشکستنوخردشدنآنشدهومیتواندباعثصدماتجبرانناپذیریگرددبهعلتهمینضعف، نمایشیشهنتوانستجایگاهثابتیجهتنمایساختمانبرایخودایجادنماید.
مقایسه نماهای آجر، شیشۀ یک جداره و شیشۀ دوجداره با یکدیگر از نظر ویژگی های حرارتی :
دریکآزمایشبهمنظورمقایسهنمایآجری،شیشۀیکجدارهوشیشۀدوجدارهبایکدیگرازنظرویژگیهایحرارتیدمایخارجساختمانبرایهرسهنماصفرودمایداخلدرحد ۲۰ درجهحفظشد. اختلافدما بین سطح داخلی و خارجی و مقایسۀ ضریب انتقال حرارت برای هر کدام از نماهای شیشه یک جداره، شیشۀ دوجداره و دیوار آجری ۲۲ سانتی متری داده شده است. هرچه ضریب هدایت حرارت کاهش یابد اختلاف دمای بین دو سطح افزایش می یابد. بنابراین اگر برای گرم کردن فضای داخل، انرژی مصرف نشود، دمای سطح داخلی برای شیشۀ  یکجداره ۴/۰،برایشیشۀدوجداره ۳/۹ وبرایدیوارآجری ۷/۱۲ خواهدبود. بهاینترتیبمشاهدهمیشودکهشیشۀدوجدارهعلیرغمداشتنوضعیتحرارتیبهترنسبتبهیکشیشۀیکجداره،ازنظرتأمینشرایطحرارتیفضایداخلنسبتبهنمای آجری مناسب نیست.

1شیشه | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

۱شیشه | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

2شیشه | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

۲شیشه | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

4شیشه | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

۴شیشه | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

5شیشه | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

۵شیشه | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

6شیشه | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

۶شیشه | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

7شیشه | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

۷شیشه | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

8شیشه | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

۸شیشه | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

منبع:

www[ dot ]jamejamsazeh[ dot ]com

www[ dot ]dcad[ dot ]blogfa[ dot ]com

www[ dot ]rtdholding[ dot ]ir

  • استفاده از شیشه بعنوان یک متریال جزء لاینفک هر ساختمان محسوب می گردد. با ظهور شیشه های رفلکس استفاده از این نوع شیشه ها در نمای ساختمان های مرتفع و برجها امروزه بسیار متداول گشته است. استفاده از نماهای شیشه ای علاوه بر زیبائی امکان استفاده از حداکثر روشنایی روز را فراهم می نماید.