آحر تمیز کننده هوا

آجری که آلودگی هوا را جذب می کند

این روزها آلودگی هوا در برخی شهرها مشکل بزرگی محسوب می گردد و در نتیجه ساختمانهایی که باعث کاهش چنین مشکلی شوند خواهان زیادی دارند. در […]