موزه جدید نیویورک

موزه جدید نیویورک

“ساختمان مشبک نیمه شفافی که از انباشته شدن مکعب ها ، در حالی که در یک راستا نیستند به وجود آمده و ترکیبی پویا دارند.” موزۀ […]