نمایشگاه نورنبرگ

نمایشگاه نورنبرگ

زاها حدید یک سالن نمایشگاه وسیع را در شهر نورنبرگ به اتمام رسانده است. این ساختمان که مساحت آن ۹۰۰۰ مترمربع می باشد، قادر به میزبانی […]