کره جنوبی: کتابخانه ای با نمای کتاب!

گفته های معمار پروژه: کتابخانه ملی سجونگ یکی از زیباترین پروژه های معماری اجرا شده در این شهر چند منظوره اداری کره جنوبی است. این کتابخانه که […]