|نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

نمایشگاه نورنبرگ

زاها حدید یک سالن نمایشگاه وسیع را در شهر نورنبرگ به اتمام رسانده است. این ساختمان که مساحت آن ۹۰۰۰ مترمربع می باشد، قادر به میزبانی […]